Adók és állami támogatások

Adókedvezmények és támogatások

Tervezési, tanácsadási és képviseleti szolgáltatásainkkal egyszerre segítjük ügyfeleinket az adókedvezmények és támogatások komplex rendszerének optimális kihasználásában. Elmélyült ismeretekkel rendelkezünk a beruházási, illetve eszközbeszerzési és foglalkoztatási típusú adókedvezmények és támogatások igénybevételében, éppen úgy, mint a kutatás fejlesztés kedvezményeinek érvényesítésében és elszámolásában. Gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk a film- és színháztámogatást biztosító adókedvezmények kihasználásában, mely tapasztalatokat ma már a sporttámogatás területén is hasznosíthatni tudjuk. Az egyes adókedvezmények tervezését hatékonyan vagyunk képesek kombinálni a hazai vagy uniós forrású támogatások igénylésével.

 

Vállalatcsoportok adótervezése

A csoportszintű vállalati működés az adókérdések és adótervezési lehetőségek újabb dimenzióját nyitja meg, miközben ténylegesen adótudatos vállalati magatartást feltételez. Adott vállalatcsoportra vonatkozó döntések kiterjedhetnek holding- és csoportfinanszírozási struktúrák kialakítására, a csoportszintű adóterhelés tervezésére, a befektetések, eszközök, szellemi termékek és a foglalkoztatottak, illetve a cash flow optimális allokációjára. Emellett egy adott vállalatcsoportra speciális adószabályok is vonatkozhatnak, melyek figyelemmel kísérése és alkalmazása a teljes vállalatcsoport és a csoporttagok önálló felelőssége. Ezek közé tartozik példának okáért a csoportos áfa alanyiságra vonatkozó komplex szabályozás, mely számos adótervezési lehetőséget rejt magában. De ugyancsak ide tartozik a kapcsolt vállalkozások közti elszámolóárak kialakítását és azok dokumentálását rendező szabályok, melyek a közelmúltban az adóhatóság kiemelt ellenőrzési területévé váltak. Mindezen kérdésekben tapasztalt szakértőink készek segítséget nyújtani.

Pénzügyi, tőke- és ingatlanügyletek adózása

Az adótudatos vállalati magatartás és tervezés különösen fontos adott vállalat vagy vállalatcsoport tőke- és pénzügyi műveletei során. Egy vállalkozás finanszírozási és tőkeszerkezetének kialakításakor, a beruházások, a működőtőke, a cash flow vagy a nyereségkivonás megtervezésekor egyaránt nem nélkülözhető az adózási szempontok figyelembe vétele. Ilyesfajta adótervezésben, adózási szempontból optimális pénzügyi tervezésben társaságunk szakértői egyedülálló tapasztalatokkal rendelkeznek.

Hasonlóképp nélkülözhetetlen egyes pénzügyi szolgáltatások, banki ügyletek, eszközalapú hitelek és lízingszerződések, befektetési szolgáltatások és konkrét befektetési, illetbe megtakarítási ügyletek vagy akár biztosítási szerződések kapcsán felmerülő adókövetkezmények felmérése, előzetes figyelembe vétele. Ezen kérdések kapcsán szakértőink nem csupán az ügyletek, tranzakciók utólagos véleményezésében, hanem azok előzetes megtervezésében is készek részt venni.

Ugyancsak elkerülhetetlen egyes ingatlanpiaci ügyletek, ingatlanbefektetések,  fejlesztések, kivitelezésre irányuló szerződések, finanszírozási konstrukciók adókövetkezményeinek kellő időben történő figyelembe vétele, lehetőség szerint előzetes megtervezése is, melyben munkatársaink szintén örömmel állnak rendelkezésre.

Beszerzés és értékesítés adóügyi kezelése

A vállalkozások beszerzési és értékesítési folyamatai számos adózási kérdést felvetnek, illetve számos adókockázat kezelését igénylik. Ennek keretében készek vagyunk adótervezési, jogértelmezési, tanácsadási, vagy akár aprólékos, technikai jellegű segítséget is nyújtani példának okáért az alábbi típusügyletekben:

 • értékesítési és marketing akciók tervezése és véleményezése,
 • nemzetközi szállítási, fuvarozási és szállítmányozási folyamatok szervezése és dokumentálása,
 • vállalatcsoporton belüli értékesítések és beszerzések elszámolóárainak meghatározása és dokumentálása,
 • adózási szempontból optimális értékesítési és beszerzési láncok kialakítása.

A felsorolt, illetve ahhoz hasonló jellegű ügyletek kezelésekor külön figyelmet fordítunk a vonatkozó áfa, termékdíj és vámszabályok, illetve a kapcsolt vállalkozások közötti transzferárak kialakítását és dokumentálását rendező törvényi és rendeleti szabályok megfelelő alkalmazására.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóügyek

Foglalkoztatás számos területe vet fel komplex adókérdéseket. Az alkalmazottak bérszámfejtésének, rendszeres, illetve rendkívüli bérjövedelmük adóügyi kezelésének és adminisztrálásának is számos adókockázatot rejt, mellyel kapcsolatban mind általános tanácsadást, mint rendszerszerű, illetve kockázatkezelési célú átvilágítást is vállalunk a személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékkötelezettségek területén. Szükség esetén közreműködünk a képzési, oktatási illetve reprezentációs költségek, kiadások vállalati szintű tervezésében, optimalizálásában és adminisztrálásában. A speciális vezetői, illetve munkavállalói juttatások, tulajdonosi és motivációs programok, valamint cafeteria rendszerek körében az alábbi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • meglévő általános juttatási, premizálási rendszerek átvilágítása,
 • hatékony juttatási programok megtervezése, közreműködés a javadalmazási programok szabályzatának és eljárási rendjének elkészítésében, a program bevezetésében, prezentációk, tájékoztatók készítése a munkavállalók részére,
 • a cafeteria rendszerekkel kapcsolatos speciális szaktanácsadás, juttatási csomagok kidolgozása, rendszerszerű megtervezés és dokumentációinak elkészítése,
 • közreműködés a cafeteria programok bevezetésében, belső szabályzatok, prezentációk, tájékoztatók elkészítése a munkavállalók részére,
 • egyedi munkavállalói részvénypogramok, illetve egyéb tulajdonosi részesedési programok előkészítése és kialakítása a tervezéstől a bejelentésen és engedélyeztetésen át a belső dokumentációk, szabályzatok és tájékoztatók elkészítéséig, illetve a program lebonyolításáig,
 • hasonlóan részletes tervezési és végrehajtási munkák elvégzése a vezetői részvény- illetve részesedési programok területén.

 Speciális szaktudásunkkal a fentieken túl készek vagyunk támogatni a belföldi, illetve nemzetközi munkavállalói és szakértői mobilitás körében a kiküldetésben, távmunkaszerződés keretében, illetve kirendelés alatt dolgozó foglalkoztatottak adóügyeinek tervezését és rendezését.

Jogorvoslati eljárások

Ügyfeleink hatósági ügyeiben már az adóhatóság ellenőrzésére való felkészüléstől kezdődően tudunk szakértői segítséget nyújtani. Hatósági ellenőrzés során szakmai támogatást biztosítunk, illetve a várható adóhatósági megállapítások és az ellenőrzési jegyzőkönyv ismeretében segítünk felkészülni az esetleges jogorvoslati eljárásra. A jogorvoslati folyamat során széleskörű gyakorlatunk alapján tudunk szakértői részt vállalni az alábbi eljárásokban:

 • az ellenőrzési jegyzőkönyvre történő adózói észrevételek megtétele,
 • elsőfokú adóhatósági határozat elleni fellebbezés,
 • másodfokú határozat bírósági megtámadása, szükség esetén felülvizsgálati kérelem benyújtása a Legfelsóbb Bírósághoz, melyben a jogi képviseletet együttműködő ügyvéd partnereink biztosítják,
 • a jogerős adóhatósági határozat ellen felügyeleti intézkedés kezdeményezése, illetve annak kedvezőtlen elbírálása esetén további fellebbezés benyújtása.

Konkrét, egyedi jogviták végigvitele, illetve szakértői támogatása mellett széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk alkotmányos jogelveket, vagy uniós jogi normákat sértő hazai adójogszabályi rendlkezéseknek az Alkotmánybíróság, az Európai Bizottság vagy az Európai Bíróság előttti megtámadásában.